Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze ul. Kryształowa 99A

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Szkoła Równych Szans - VI edycja 2016/2017

 

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu

przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans - VI edycja", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.

Realizacja programu rozpoczęła się od września 2016 roku.

Wnioskowana kwota dofinansowania - ok. 90 tys. zł.

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

 

PARTNERZY PROGRAMU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie

 

Rozkład zajęć

Regulamin rekrutacji do projektu

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VI EDYCJA

 

Regulamin naboru i realizacji rekrutacji zadań w projekcie

RPMA.10.01.01-14-3910/15

pn.

„ Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół VI edycja”

współfinansowanego przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020 realizowanego przez

Gminę Klembów/Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła II w Kruszu

w okresie od 01.09.2016 roku do 31.12.2017 roku.

 

 Cele projektu

 

  Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach z 11 gmin województwa mazowieckiego.

Celem działań projektowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu jest zwiększenie kompetencji u co najmniej 100 uczniów (45 dziewcząt i 55 chłopców) oraz 5 nauczycielek.

 

Cele szczegółowe:

 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu w stosunku do poziomu szkolnictwa w większych miastach  poprzez    organizację zajęć rozwijających oraz poszerzenie programu, zwiększenie dostępności edukacji
 • wzmocnienie kompetencji porozumiewanie się w językach obcych, działania w zakresie przyswajania języka angielskiego, kultury, teatru w jęz. angielskim,
 • wzmocnienie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych (rozwijanie matematycznego myślenia, które w przyszłości ułatwi uczniom funkcjonowanie na rynku pracy),
 • wzmocnienie kompetencji umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych  inicjatywności i przedsiębiorczości,
 • działania poszerzające umiejętności i kompetencje w zakresie wiadomości i ekspresji kulturalnej,
 • zwiększenie atrakcyjności zajęć poprzez wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych
 • zwiększenie motywacji do nauki i poprawa wyników nauczania,
 • wsparcie logopedyczne,
 • organizacja zajęć w sposób odpowiadający potrzebo pracujących rodziców,
 • wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • wdrożenie nowych form nauczania, które cechuje wyższa skuteczność

 

 

Zasady ogólne 

W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

 1. „Świat  jest teatrem „ – 12 uczniów z klas IV –VI, 30 godzin
 2. „Zabawy z językiem angielskim” – 15 uczniów z klas I –III, 32 godziny
 3. „Z angielskim przez świat” – 12 uczniów z klas IV – VI, 34 godziny
 4. „Rozwiązywaniem problemów matematycznych po angielsku” -10 uczniów z klas I – III, 45 godzin
 5. Matematyka da się lubić i budowniczy przestrzeni” -  2 grupy po 10 uczniów z klas IV – VI, 80 godzin
 6. „Zajęcia przyrodnicze prowadzone z wykorzystaniem metody eksperymentu”- 2 grupy po 10 uczniów z klas I- III i IV – VI, 90 godzin
 7. „Edukacja obywatelska”  - 2 grupy po 10 uczniów  z I – III i IV – VI, 30 godzin
 8. „Bajkowe warsztaty” - 15 uczniów z klas I – III, 32 godziny
 9. „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” 12 uczniów z klas IV – VI, 34 godziny
 10. Zajęcia logopedyczne – 10 uczniów z klas I – III, 60 godzin

DEFINICJE

Projekt – przedsięwzięcie pt. „Szkoła równych szans – VI edycja, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu–  Gmina Klembów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Klembowie, ul. gen. F. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Strona internetowa projektu: www.spkrusze.nogard.pl

Uczestnik/Uczestniczka (dalej Uczestnik) projektu – osoba, spełniająca kryteria uczestnictwa  w projekcie zapisane w § 3 niniejszego regulaminu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej, mającą  prawo do udziału w projekcie.

Uczestnik rezerwowy – przez Uczestnika rezerwowego rozumie się osobę, znajdującą się na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Lista podstawowa – lista Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wyłoniona w drodze procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym regulaminie.

Lista rezerwowa – lista Uczestników, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu braku miejsc.

Deklaracja uczestnictwa – dokument wyrażający wolę uczestnika i jego rodzica (prawnego opiekuna) uczestnictwa w projekcie, Zał. nr 1

Komisja Kwalifikacyjna – Komisja dokonująca kwalifikacji kandydatów do Projektu

§ 1.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest  podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu  poprzez realizację programu rozwoju szkoły, wprowadzającego nowy model pracy szkoły.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie  

„Szkoła równych szans – VI edycja”

2. Projekt jest realizowany w okresie: 01.09.2016r – 31.12.2017 r.

§ 3.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu,  którzy:

a)      w momencie przystąpienia do projektu są uczniami  i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu  (za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1)

2.   O kwalifikacji ucznia  na określone zajęcia  decydować będą m.in. zainteresowania ucznia, możliwości i potrzeby. W przypadku dwóch uczniów ubiegających się o to samo  miejsce  na liście podstawowej lub rezerwowej decydować będą wyniki w nauce uzyskane na koniec roku szkolnego 2015/2016.

Nauczyciele otrzymują wsparcie w ramach instytucji jaką jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu. Warunkiem uczestnictwa nauczyciela jest zatrudnienie na umowę o pracę  na stanowisku nauczyciela i wypełnienie deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1)

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa (zał. nr 1) i złożenia jej  do koordynatora Projektu.

4. Deklaracja uczestnictwa zawiera:

- dane osobowe uczestnika,

- potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,

 

5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Deklaracji dla potrzeb procesu rekrutacji w projekcie „Szkoła równych szans – VI edycja i akceptacji regulaminu Projektu (zał. nr 2 )

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia  o wyrażeniu zgody na  wykorzystanie wizerunku przetwarzanie dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła równych szans – VI edycja (zał. nr 3 )

7.  Deklaracja uczestnictwa oraz niniejszy Regulamin będą dostępne w wersji papierowej  w Biurze Projektu, które mieści się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, jak również w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu www.spkrusze.nogard.pl

8. Organizator zastrzega, iż wypełnienie i złożenie Deklaracji uczestnictwa nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

9. Kandydat wybrany przez Komisję Kwalifikacyjną staje się Uczestnikiem projektu w momencie podpisania Deklaracji, zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz zasad uczestnictwa w Projekcie zawartych w niniejszym regulaminie ( zał. nr 4).

10. Każdy Uczestnik ma prawo skorzystać z przynajmniej jednej formy wsparcia.

§ 4.

Nabór uczestników na zajęcia pozalekcyjne

1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie ogłoszona bezpośrednio adresatom Projektu.

2. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2016 r.,  natomiast we wrześniu 2017 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.  Możliwe jest przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w trakcie trwania projektu.  W jej wyniku wyłonionych zostanie:

a)  grupa  Uczestników Projektu,

b) grupa Uczestników rezerwowych.

 

3. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia  warunek wymieniony w § 3 ust. 1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. .

4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez personel projektu we współpracy z nauczycielami pracującymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu.

5. Proces rekrutacji prowadzony będzie w następujących etapach:

a) etap I – zebranie wstępnych informacji na temat zainteresowania określonymi zajęciami ze wskazaniem przez ubiegającego się o uczestnictwo  preferowanych zajęć

b) etap II – weryfikacja zebranych  informacji  wstępnych i przyporządkowanie kandydatów do  konkretnych zajęć przez Komisję Kwalifikacyjną,

c) etap III – potwierdzenie przez ubiegających się o uczestnictwo zainteresowania zajęciami, do których zostali zakwalifikowani

d) etap IV – złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych i ich prawnych opiekunów

6. Z przebiegu procesu rekrutacji zostanie sporządzany przez Komisję Kwalifikacyjną  protokół.

7. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w Deklaracji uczestnictwa i informacji zebranych w procesie rekrutacji

8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną  bezpośrednio powiadomieni o wyniku rekrutacji.

9.  Informacja o dodatkowym naborze zostanie także przekazano bezpośrednio zainteresowanym

10. Dodatkowy nabór zostanie przeprowadzony według zasad i procedur obowiązujących w naborze pierwotnym.

§ 5.

Nabór uczestników na zajęcia specjalistyczne

1. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie ogłoszona bezpośrednio adresatom Projektu.

2. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2016 r natomiast we wrześniu 2017 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. W jej wyniku wyłonionych zostanie:

a)  grupa  Uczestników Projektu,

b) grupa Uczestników rezerwowych.

 

3. Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba, która spełnia  warunek wymieniony w § 3 ust. 1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. .

4. Proces rekrutacji prowadzony jest przez personel projektu we współpracy z nauczycielami pracującymi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu.

5. Proces rekrutacji prowadzony będzie w następujących etapach:

a) etap I – zebranie wstępnych informacji od nauczycieli i wychowawców na temat potrzeb wsparcia specjalistycznego uczniów ze wskazaniem pierwszeństwa,

b) etap II – weryfikacja zebranych  informacji  wstępnych i przyporządkowanie kandydatów do  konkretnych zajęć przez Komisję Kwalifikacyjną,

c) etap III – potwierdzenie, przez ubiegających się o uczestnictwo, zainteresowania zajęciami, do których zostali zakwalifikowani

d) etap IV – złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych i ich prawnych opiekunów

6. Z przebiegu procesu rekrutacji zostanie sporządzany przez Komisję Kwalifikacyjną  protokół

7. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest przez Komisję Kwalifikacyjną na podstawie danych zawartych w Deklaracji uczestnictwa i informacji zebranych w procesie rekrutacji

8. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną  bezpośrednio powiadomieni o wyniku rekrutacji.

9. Informacja o dodatkowym naborze zostanie także przekazano bezpośrednio zainteresowanym

10. Dodatkowy nabór zostanie przeprowadzony według zasad i procedur obowiązujących w naborze pierwotnym.

§ 6.

 

Rezygnacja i nieobecności

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20%  zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
 3. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane zwolnieniem lekarskim, zwolnieniem podpisanym i uzasadnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego. w.w. dokumenty rodzic/opiekun prawny ucznia niezwłocznie przekazuje nauczycielowi         prowadzącemu zajęcia w celu usprawiedliwienia nieobecności.
 4. W szczególnych sytuacjach  uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np.   choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.
 5. W przypadku wykluczenia z udziału w projekcie Uczestnika będącego na liście podstawowej, zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji Projektu i innych dokumentów Programu

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Realizator Projektu.
opis dokumentutypdata
 • Formularz zgłoszenia uczestnictwa ucznia w projekcie
doc25-09-2016[ Pobierz ]
201 kB
 • Deklaracja wyboru zajęć
doc25-09-2016[ Pobierz ]
148 kB
 • załącznik nr 2
docx25-09-2016[ Pobierz ]
57 kB
 • załącznik nr 3
docx25-09-2016[ Pobierz ]
56 kB
 • załącznik nr 4
doc25-09-2016[ Pobierz ]
211 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )