Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze ul. Kryształowa 99A

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Informacje dotyczące posiłków w szkole

Obiady MAJ 2021

Koszt obiadów w maju:

klasy IV, VI i VIII - 5 dni x 4 zł = 20 zł

Klasy V, VII - 4 dni x 4 zł = 16 zł

Dzieci z klas I-III oraz oddziału przedszkolnego dostały kartki z indywidualnym rozliczeniem.

Przypominam, że o chęci zapisania dziecka na obiady oraz o REZYGNACJI z obiadów informujemy do końca miesiąca poprzedzającego zamówienie.

Obiady marzec 2021

Koszt obiadów w marcu wynosi 92,00 zł

23 dni x 4 zł = 92,00 zł

 

 

Obiady luty 2021

Koszt obiadów w  lutym wynosi 80,00 zł

20 dni x 4 zł = 80,00 zł

OBIADY styczeń 2021

Koszt obiadów w miesiącu styczniu wynosi 40,00 zł.

10 dni x 4 zł = 40,00 zł

 

Prosimy o uregulowanie płatności do 22.01.2021

Herbata

Opłata za herbatę dokonywana jest w szkole 3 zł/miesiąc

Zwrot nadpłaty za żywienie

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół oraz zbliżającym się końcem roku, przesyłam Państwu wniosek o zwrot nadpłaty za żywienie w październiku.  Wniosek należy złożyć w szkole do dnia 15 grudnia 2020r.  

Nadpłata w klasach IV-VIII to 20,00 zł. W przypadku wątpliwości bądź pytań proszę o kontakt z Sekretariatem.

opis dokumentutypdata

Zwrot nadpłaty za dożywiania

pdf26-11-2020[ Pobierz ]
116 kB
INFORMACJA dotycząca korzystania z posiłków w Szkole Podstawowej w Kruszu

1. Wysokość opłaty za obiady ustala dyrektor Szkoły przygotowującej posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym. W roku szkolnym 2020/2021:
-opłata za jeden posiłek ucznia – 4 zł
-opłata za jeden posiłek nauczyciela - 5 zł
2. Na obiady uczniowie zapisują się na dany miesiąc.
Chęć korzystania z posiłków należy zgłosić do końca poprzedniego miesiąca.

O rezygnacji z obiadów należy poinformować na koniec miesiące poprzedzającego rezygnację.
3. Dzieci korzystające z obiadów finansowanych przez GOPS objęte są dożywianiem w okresie zgodnym z decyzją GOPS. Za dostarczenie decyzji do szkoły odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Posiłki są wydawane od dnia następnego, po dostarczeniu decyzji GOPS do sekretariatu szkoły lub telefonicznego zawiadomienia szkoły przez GOPS.
4. Opłaty za posiłki należy dokonywać z góry, w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, za który opłata jest wnoszona.
5. Wpłaty można dokonywać w formie :
- przelewu : Nr konta 58 1240 6335 1111 0010 9181 0459 
w opisie należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, szkołę do której uczęszcza oraz miesiąc za który dokonuje się opłaty
- wpłaty gotówkowej - wyłącznie w kasie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. gen. Fr. Żymirskiego 38 (wyłącznie w formie gotówki)
6. Nieobecność ucznia, trwającą minimum 3 dni należy zgłosić osobiście bądź telefonicznie w sekretariacie szkoły (Tel. 295910066)
7. Opłata za posiłki jest odliczana:
- za każdy dzień nieobecności z wyłączeniem pierwszego dnia ,jeśli zgłoszenie nastąpiło w pierwszym dniu nieobecności dziecka
- od pierwszego dnia nieobecności ucznia, jeśli zgłoszenie nastąpiło w dniu poprzedzającym absencję.
8. Nieuiszczenie terminowych wpłat za obiady skutkować będzie skreśleniem ucznia z listy korzystających z dożywiania.
9. W przypadku zgłoszonej nieobecności ucznia, opłata za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostaje przeniesiona na kolejny miesiąc.
10. Opłata za herbatę w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3,00 zł.
Opłaty za herbatę należy uiszczać w sekretariacie szkoły , w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
11. Jadłospis, informacja o wysokości opłat za posiłki na dany miesiąc oraz inne ogłoszenia dot. spożywania posiłków są wywieszane na tablicy informacyjnej bądź stronie internetowej szkoły.
12. O wszelkich sprawach związanych z organizacją posiłków decyduje dyrektor szkoły.

opis dokumentutypdata
  • regulamin opłat za dożywianie
pdf08-09-2019[ Pobierz ]
198 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )