Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  

 

Krusze ul. Kryształowa 99A

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Historia szkolnictwa we wsi Krusze

Krusze to wieś należąca do gminy Klembów w powiecie wołomińskim w województwie mazowieckim. Nazwa miejscowości KRUSZE wywodzi się od występujących tu pokładów piasku i żwiru zwanego dawniej ,,kruszec” lub ,,kruszywo”. Historia szkolnictwa we wsi Krusze sięga lat tuż po odzyskaniu niepodległości. Już w roku 1919 powstała czteroletnia szkoła podstawowa w jednej izbie wynajętej od rolnika Władysława Jachacego. Nauczała jedna nauczycielka p. Luty Maria w klasach łączonych I i II oraz III i IV. W 1926 roku w związku ze zwiększeniem się liczby uczniów wynajęto drugą izbę lekcyjną u mieszkańca Krusza p. Kani Józefa. Zatrudniona została też druga nauczycielka p. Łukomska Janina.

Izby lekcyjne w kolejnych latach przenoszono do innych gospodarzy: Kani Feliksa, Gańki Aleksandra i wielu innych. Najdłużej miejscem nauki było mieszkanie u p. Ignacego Majsterka. Warunki nauki były ubogie. Poza ławkami, tablicą, stołem i krzesłem dla nauczyciela nie było innego wyposażenia.

Nauka w zasadzie odbywała się tylko zimą, kiedy uczniowie nie byli potrzebni do prac polowych. Od 1928 roku we wsi Krusze było już 5 klas szkoły powszechnej.

W czasie okupacji i w pierwszych latach po wyzwoleniu szkołę prowadziła pani Kuligowska. Szkoła po 1945 roku mieściła się w dwuizbowym budynku prywatnym u p. Stefana Czajkowskiego.

Jesienią 1946 roku społeczeństwo Krusza za zebrane ofiarnie środki zakupiło drewniany budynek we wsi Waganka od p. Jana Lipińskiego i po przewiezieniu zbudowano w 1947 roku budynek w środku wsi z przeznaczeniem na 7-klasową szkołę podstawową. Na tej bazie szkolnej zwiększyła się liczba uczniów, nauczycieli, warunki pracy zmieniły się na lepsze, przybywało sprzętu i pomocy naukowych, książek do biblioteki. Płynność kadr była duża spowodowana brakiem mieszkań dla nauczycieli. Dyrektorem szkoły był p. Markowski. W 1967 roku szkoła przekształcona została na ośmioklasową szkołę podstawową. W 1969 roku kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły był p. Czesław Dmochowski, człowiek pełen energii, zaangażowania, dobry gospodarz, dbający o estetykę izb lekcyjnych i zagospodarowanie terenu szkoły. W szkole przybyło pomocy naukowych, specjalistów do nauczania j. polskiego, matematyki, historii, fizyki, geografii i nauczania początkowego.
W 1973 roku zbudowano wodociąg wiejski. Dyrektor zadbał, aby woda bieżąca była też w szkole.

Od 01.09.1978 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Lucyna Szczapa, jedna z najmłodszych nauczycielek rady pedagogicznej pracująca w tutejszej szkole od roku szkolnego 1973/74. Była ona jednocześnie najmłodszą dyrektorką w gminie Klembów.
Z zazdrością patrzyła na warunki lokalowe innych szkół na terenie gminy, marząc o nowej szkole w Kruszu. Początkowo były to tylko marzenia. Władze oświatowe byłego województwa nie zawsze dostrzegały warunki szkół odległych o 100 km od Ostrołęki.

Drewniany, wysłużony i ciasny budynek nie spełniał warunków nowoczesnej szkoły. Mimo iż zaadaptowano na bibliotekę, oddział przedszkolny i wychowanie fizyczne wiejski dom kultury, lekcje musiały odbywać się na zmianę, uczniowie często w ciągu dnia przechodzili z jednej do drugiej izby lekcyjnej.

  

Budowa nowej szkoły

W 1984 roku dyrektor szkoły w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim wystąpiła do ostrołęckiego Kuratorium Oświaty z prośbą o wprowadzenie do inwestycyjnych planów oświatowych budowy szkoły w Kruszu. Odpowiedź była jednoznaczna – ,, brak funduszy, budowa możliwa jedynie w czynie społecznym”. Na ogólnym zebraniu wiejskim z udziałem władz gminy Klembów na czele z naczelnikiem gminy Stanisławem Majewskim został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Jego przewodniczącym został Polikarp Jachacy.

Zawiązany komitet założył konto w banku spółdzielczym i w pierwszych latach swej działalności gromadził fundusze poprzez zbiórki środowiskowe we wsi Krusze, Chruściele i Zaścienie. Zorganizowano ponad 50 imprez dochodowych. Zabawy taneczne organizowane były w soboty lub w niedziele, a niekiedy i w soboty i w niedziele.

Za zgromadzone pieniądze zostało zakupione wapno, cegła czerwona na piwnice szkoły, cement. Żwir i piasek pozyskano z miejscowych kopalni nieodpłatnie.

Rozpoczęcie budowy poprzedzone było licznymi wyjazdami dyr. szkoły Lucyny Szczapy i członków komitetu do Ostrołęki w celu przygotowania dokumentacji technicznej. Nie obyło się bez kłopotów. Projekt wykonany na wzór szkoły w Ołdakach został odrzucony przez Ministerstwo Oświaty. Drugi projekt zgodnie z wymogami programu użytkowego zalecanego przez Ministerstwo Oświaty wykonał architekt Janusz Królak. Po wszelkich uzgodnieniach szukano wykonawcy co w tamtych latach nie było łatwością. W lipcu 1987r. p.Krzysztof Jaczewski jako główny wykonawca wytyczył miejsce na fundamenty nowej szkoły. Dzięki dobrej mobilizacji społeczeństwa w dwa dni wykopy pod fundamenty zostały wykonane, co więcej jednocześnie nawieziono miejscowe, podmokłe, wyboiste drogi. Wywozu piachu dokonywali mieszkańcy Krusza własnymi ciągnikami, a także wypożyczone wywrotki z firmy TRANSBUD z Wołomina. 2 koparki nie nadążały z załadunkiem. Do zimy 1987 roku piwnice nowej szkoły zostały wykonane. Zakupiono również z pieniędzy społecznego komitetu bloczki gazobetonu na budowę. Teraz potrzebny był cement, otwory drzwiowe i okienne, co pochłaniało ogromne kwoty niewspółmierne do zasobów pieniężnych Społecznego Komitetu Budowy. Zważywszy również, iż na rynku był ogólny brak materiałów budowlanych, budowa przedłużała się w czasie. Wykonawca nie był w stanie zapewnić materiałów. Aktyw Społecznego Komitetu na czele z p. dyrektor L. Szczapą poprzez wyszukane znajomości dokonywali zakupu okien, drzwi, płyt stropowych.

Przez cały czas miejscowe społeczeństwo wspierało własną robocizną niefachowe roboty budowlane i żywiło robotników, aby zmniejszyć koszty budowy. Dyrektor szkoły wraz z miejscowymi władzami gminnymi szukała funduszy na wsparcie budowy. Były listy, prośby do prezesa Narodowego Czynu Pomocy Szkole, władz wojewódzkich, a nawet prezydenta Polski. Dotacje były skromne, a po wykonaniu stanu surowego budynku potrzeby były coraz większe. Czas naglił, gdyż Państwowa Inspekcja Pracy nie wyrażała zgody na dalszą naukę w wysłużonym budynku drewnianej szkoły. Miejscowi rolnicy pozyskali z własnych lasów drewno na więźbę dachową. Drewno zostało przygotowane na dach nieodpłatnie przez miejscowego stolarza Jana Rakowskiego. Zamiast blachą pokryto dach eternitem, który też z trudem udało się zakupić. W trakcie budowy zmieniali się wykonawcy. Po budowniczym Krzysztofie Jaczewskim prowadzenie robót tynkarskich przejął p. Jerzy Podgórski, a następnie p. Krzysztof Falba. Środki z zewnątrz wspierające budowę otrzymywane były etapami. W związku z powyższym dokonywano etapami prac wykończeniowych.

W lutym 1992 roku od II semestru oddano do użytku 5 izb lekcyjnych na piętrze, pokój nauczycielski, pomieszczenie na kancelarię, pomieszczenie dla woźnych, 2 komplety łazienek oraz w piwnicach kotłownię węglową i szatnię. Nie było oficjalnego otwarcia szkoły, lecz poświęcenie izb lekcyjnych, zawieszenie krzyży. W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli z ramienia oświatowych władz wojewódzkich p. Wacław Prusaczyk, wójt gminy Klembów p. Czesław Drzewiecki, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły p. Polikarp Jachacy, dyrektor szkoły Lucyna Szczapa, wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Na uroczystość licznie przybyli miejscowi mieszkańcy i uczniowie. Izby lekcyjne poświęcił proboszcz parafii św. Klemensa w Klembowie ksiądz Józef Górecki, który to również ufundował krzyże do uroczystego zawieszenia w tym dniu przez gospodarzy poszczególnych klas.

Dzień ten był jednym z ważniejszych i piękniejszych dni nie tylko dla pani dyrektor, rady pedagogicznej lecz również uczniów i całego społeczeństwa. Część wspólnego wysiłku działania została zwieńczona. W pachnących świeżą farbą izbach zawisły nowe firany zakupione również z funduszu Społecznego Komitetu, zwieziono nowe meble w postaci nowoczesnych regałów, stolików i krzeseł, a także powiększała się z każdym rokiem ilość pomocy naukowych. Po licznych przemowach, podziękowaniach wszyscy goście zebrali się przy jednym, długim stole na korytarzu, na uroczystym obiedzie przygotowanym przez Komitet Rodzicielski i Radę Pedagogiczną.

Za rok oddano do użytku parter szkoły. Teraz każda klasa miała swoją izbę lekcyjną, nauczanie mogło się odbywać na jedną zmianę. Oprócz izb lekcyjnych oddano również do użytku kuchnię i jadalnię, pomieszczenia biblioteczne. W stanie surowym nadal pozostało wschodnie skrzydło budynku szkoły i część piwnic.

Wiosną 1993 roku budynek starej szkoły został za zgodą władz rozebrany przez p. Jana Rakowskiego. Część materiału przeznaczono do zużycia w szkolnej kotłowni, część pozyskał pan Rakowski jako rekompensatę za pracę przy rozbiórce.

Gdy wójtem gminy został p. Kazimierz Rakowski, a p. dyrektor była przewodniczącą Komisji Oświaty w Radzie Gminy Klembów do planu inwestycyjnego weszło dokończenie pomieszczeń wschodniego skrzydła szkoły, zarówno na piętrze jak i na parterze. Ta część wykonana jest solidniej, teraz łatwiej było o materiały, które już zapewnił wykonawca.
          W 1995 roku dzieci z oddziału przedszkolnego uzyskały piękne 3 pomieszczenia na piętrze do zabawy i nauki, a na parterze oddana była do użytku zastępcza sala do ćwiczeń gimnastycznych. W 1996 roku zmodernizowano kotłownię szkoły z ogrzewania węglowego na gaz ziemny. W wakacje 1997 roku ogrodzono cały teren szkoły, a w 1998 wykonano chodniki i wyłożono kostką wybieg przy głównym wejściu do szkoły. Została nawieziona ziemia na piaszczysty teren szkoły i zasiana trawa.

Tradycją stało się sadzenie w każdym roku jednego drzewka przez pierwszoklasistów na placu szkolnym.

 

 Nadanie Szkole Podstawowej w Kruszu imienia Jana Pawła II

Do najważniejszych osiągnięć szkoły należy swoisty program wychowawczy szkoły oparty na trwałych wartościach chrześcijańskich. Od wielu lat w pracy wychowawczej szkoły koordynujemy oddziaływania wychowawcze rodziny, szkoły i środowiska promując prawdę, która doskonali intelekt, dobro doskonalące wolę i piękno doskonalące ucznia. Po uzgodnieniu ze środowiskiem rodziców, uczniów, gronem nauczycielskim, Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły wystąpiła do Zarządu i Rady Gminy w Klembowie z wnioskiem w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II. Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie w dniu 30 września 2002r.

Po dwóch latach pracy nad poznawaniem bogatej osobowości najznakomitszego Polaka przełomu wieków, została ustalona uroczystość nadania imienia szkole na dzień 27 września 2003r. Uroczystość stała się okazją uczczenia 25-ej Rocznicy Pontyfikatu Papieża Polaka przypadającej na dzień 16 października 2003 roku. W porozumieniu z Radą Szkoły i Organem Prowadzącym w czasie uroczystości nadania imienia szkoła otrzymała również sztandar. Dla upamiętnienia uroczystości została wmurowana granitowa tablica pamiątkowa. 

Nadanie szkole imienia Jana Pawła II stało się dla całej społeczności zobowiązaniem do jeszcze bardziej wytężonej pracy wychowawczej, by sprostać słowom patrona szkoły  ,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; - umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

Zdajemy sobie sprawę, iż wybraliśmy imię największego autorytetu moralnego. Jan Paweł II to niedościgniony autorytet dla całego świata, którego przesłania zawarte  w głoszonych naukach staramy się wykorzystywać w pracy wychowawczej.

  

Odejście na emeryturę Pani Dyrektor Lucyny Szczapa

W dniu 4 września 2006 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2006/ 2007. Uroczystość ta połączona była z dwoma bardzo ważnymi wydarzeniami dla społeczności szkolnej. Było to pożegnanie przechodzącej na emeryturę pani dyrektor Lucyny Szczapa oraz nominacja nowego dyrektora szkoły pani Elżbiety Sadowskiej.

 „W dniu tak uroczystym pragniemy złożyć na ręce Pani Dyrektor Lucyny Szczapa słowa głębokiej wdzięczności, czci i podziwu za poświęcenie w pracy w szkole i dla chwały Boga oraz Ojczyzny. Niech ta Pani postawa, wierna hasłu: Bóg, Honor, Ojczyzna, stanie się wzorem godnym naśladowania dla polskich uczniów i nauczycieli.” – tymi słowami społeczność szkolna podziękowała za 33 lata pracy w Szkole Podstawowej w Kruszu, gdzie przez 28 Pani Lucyna Szczapa była dyrektorem. Za 39 lat pracy na rzecz rozwoju oświaty  i wychowania młodzieży w duchu chrześcijańskim i patriotycznym w gminie Klembów  dziękowały także władze samorządowe. Wyrazy wdzięczności i podziękowania złożyli również licznie zgromadzenia goście: księża, dyrektorzy szkół gminy Klembów, przedstawiciele związków zawodowych, Komendy ZHP w Tłuszczu, Koła Łowieckiego „Przepiórka” z Radzymina, GOPS’u i Gminnego Centrum Kultury w Klembowie, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Chruściel, absolwenci i rodzice. Dzieci dziękowały całym sercem, wierszem, piosenką i tańcem. 
 Nominację na dyrektora szkoły odebrała Elżbieta Sadowska z rąk wójta gminy Klembów Kazimierza Rakowskiego. Dyrektor Elżbieta Sadowska w obecności zaproszonych gości i opatrzności patrona Jana Pawła II, ślubowała na sztandar szkoły.

 

 

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana Pawła II

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było odsłonięcie i poświęcenie pomnika patrona szkoły - Jana Pawła II. W sobotę 31 maja 2008 r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu odbyła się uroczysta Msza Święta. Mszy Świętej oraz poświęceniu pomnika przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Stanisław Kędziora. Pomnik ufundowany został z dobrowolnych składek darczyńców. Zbiórkę funduszy i koordynację prac związanych z wyborem projektu, jego realizacją i przygotowaniem uroczystości odsłonięcia prowadził Społeczny Komitet pod przewodnictwem pani Dyrektor Elżbiety Sadowskiej. 

W tym radosnym i wzruszającym święcie uczestniczyło wielu znamienitych gości – przedstawicieli duchowieństwa, władz samorządowych oraz delegacji z innych szkół w gminie.
Dlaczego postawiliśmy ten pomnik? Postawiliśmy pomnik, by utrwalał pamięć o osobie i dziele Tego, który niemal przez dwadzieścia siedem lat był Piotrem naszych czasów i naznaczył głęboko współczesne dzieje Kościoła, a poniekąd Europy i świata. Pomnik nie tylko mówi o przeszłości, ale przywodzi na pamięć wartości, którymi żył Sługa Boży Jan Paweł II i które nadal są aktualne. W duchu wierności nauczaniu Jana Pawła II, pomnik wzywa do narodowej jedności, solidarności, do wspólnej i odpowiedzialnej troski o dobro wspólne, któremu na imię Polska, któremu na imię rodzina, życie i godność człowieka.
 Pragniemy, by uroczystość odsłonięcia pomnika stała się jeszcze jednym ogniwem wpisującym się w kult Sługi Bożego Jana Pawła II oraz jego wyniesienie do chwały ołtarzy. Będziemy tutaj razem z Nim wyczekiwać na ten moment!
Nasza szkoła to miejsce budowania żywego pomnika Jana Pawła II – nauczanie i pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci i młodzieży w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka oraz myśl pedagogiczną głoszoną przez patrona szkoły.

 

Nasze dążenia i marzenia 

Obecnie w szkole uczy się ponad 100 uczniów i zatrudnionych jest 14 nauczycieli. Dyrektor szkoły pozyskała wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele systematycznie podnoszą swe kwalifikacje zdobywając dodatkowe kierunki na studiach podyplomowych.

Od momentu wejścia zreformowanej sześcioklasowej szkoły podstawowej pozyskaliśmy uczniów ze wsi Roszczep, uczęszczających wcześniej do szkoły w Woli Rasztowskiej, a to dzięki uruchomieniu autobusu szkolnego. W szkole powstała świetlica, pracownia informatyczna i koła zainteresowań. Od wielu lat działają w szkole drużyna zuchowa i drużyna harcerska. Od roku szkolnego 2003/04 do szkoły wprowadzono dodatkowo drugi język obcy. Uczniowie mogą poznają język angielski od kl. I i język niemiecki w kl. IV - VI. Nasza szkoła ma wypracowane kierunki działania w zakresie współpracy z Władzami Samorządowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury, z kościołami parafialnymi w Klembowie i Woli Rasztowskiej, Kołem Łowieckim ,,Przepiórka” w Radzyminie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tłuszczu oraz organem policji. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, a nawet krajowym zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Tworzymy wspólnotę nauczycieli, rodziców i uczniów w całokształcie pracy edukacyjno-wychowawczej i opiekuńczej. Wciąż doskonalimy takie cechy jak: wzajemny szacunek, akceptacja, zaufanie oraz chęć do działania w radości i dawaniu jej innym. W realizacji naszych zamierzeń jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro dziecka. Do tradycyjnych uroczystości szkolnych należy uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów pierwszoklasistów, święcenie przez kapłana przyborów szkolnych, uczestnictwo we Mszy św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ogólnoszkolna wieczerza wigilijna z udziałem uczniów, nauczycieli, pracowników fizycznych szkoły, rodziców, kapłanów, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, uroczystości noworoczne, świętowanie rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, uroczyste żegnanie absolwentów. Wszystkie uroczystości szkolne wspomagane są zaangażowaniem rodziców.

Ciesząc się z dotychczasowych osiągnięć i wciąż pracujemy nad rozwojem szkoły przyjaznej dziecku i wspomagającej rodzinę w wychowaniu.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )